Hållbarhet

ABOUT KBC

OVERVIEW KBC HÅLLBARHETS POLICY

Övergripande

Respekt

Administration och lokaler

Resor

Inköp

Resursanvändning

IN DETAILS

HÅLLBARHETS-

ARBETET

Övergripande. Karlstad Business Center (KBC) skall aktivt verka för långsiktig hållbarhet i verksamheten. Det gäller både finansiellt, miljömässigt såväl som socialt.


Hela KBC:s koncept bygger på delningsekonomi där vi själva och våra medlemmar i mycket hög grad delar på gemensamma resurser. Vi förbrukar hellre färre produkter och nyttjar dessa gemensamt, än att ha en produkt per person där produkterna sedan återkommande skulle stå oanvända.


Vår verksamhets volym och inköp anpassas därför löpande efter antal KBC Members samt efter vilket behov våra KBC Members har från tid till annan.

Respekt. Vi visar respekt mot varandra som individer och vi arbetar aktivt för goda och hållbara relationer till både kunder, leverantörer, samarbetspartners såväl som internt inom KBC.


Gentemot kund upprätthåller vi en hög integritet, agerar oberoende och professionellt. Alla medarbetare behandlas lika oberoende av kön, ålder och bakgrund. Diskriminering skall inte förekomma.


Den fysiska och psykosociala arbetsmiljön stödjer medarbetarnas och medlemmarnas välbefinnande och i och med detta KBC:s långsiktiga lönsamhet. KBC prioriterar friskvård och hälsovård i syfte att alla skall må bra långsiktigt.

Administration och lokaler. Hela KBC:s arbetsmiljö bygger på flexibla och aktivitetsbaserade arbetssätt. Det i sin tur ställer krav på process och metodik som i så hög grad som möjligt bör vara papperslös. Vi arbetar aktivt för att vi själva och våra medlemmar i allt högre grad skall gå mot digitala, miljömässigt hållbara arbetssätt framför dokumentation i pappersform.

Resor. På KBC strävar vi efter de mest miljövänliga och ekonomiska persontransporterna. Vi åker hellre tåg än flyger. Vi tillhandahåller poolbilar för att underlätta för anställda att välja kollektiva transportmedel till och från KBC. Eller för den delen att promenera eller cykla till kontoret. KBC tillhandahåller även poolcyklar för enkel transport inom centrala delar av Karlstad.

Inköp. KBC ställer krav på våra viktigaste leverantörer för att förbättra hållbarheten på de varor och tjänster vi köper samt för att säkerställa att leverantörerna i sin tur arbetar utifrån ett långsiktigt hållbarhetstänk. Vi prioriterar leverantörer som har en miljöpolicy.


På KBC prioriterar vi digitala molntjänster framför pappersintensiva lösningar.


KBC eftersträvar att endast köpa in efter behov, återanvända, reparera före nyinköp alternativt sälja eller skänka bort begagnad utrustning. Inköpsansvariga säkerställer att produkter och tjänster som köps in uppfyller kraven i KBC:s hållbarhetspolicy.


Resursanvändning. På KBC strävar vi efter att minimera uppkomsten av avfall och sopor. Vi återvinner och källsorterar samt skickar i största möjliga mån dokumentation, offerter och fakturor elektroniskt.

Karlstad Business Center AB

Magasin 2 (Inre Hamn)

Tynäsgatan 10

652 16 Karlstad

 

+46 (0)70 35 95 400

Postadress:

Box 2050

650 02 Karlstad

Fakturaadress:

Kund-id FRX4523

FE 301

105 69 Stockholm